Prezentare

Despre D.J.S.T.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mehedinti are urmatoarele atributii principale:

– Aplica Programul de Guvernare, strategia si Programele autoritatii, în domeniu, la nivel local;
– Elaboreaza pe baza metodologiei, a Programelor în domeniu si a consultarii cu institutiile si autoritatile locale, serviciile publice deconcentrate, structurile de si pentru tineret precum si cu alte persoane fizice si juridice cu atributii si preocupari in domeniu, calendarul anual de actiuni de tineret proprii si în parteneriat si îl supun aprobarii conducerii MTS;
– Elaboreaza documentatia aferenta actiunilor de tineret ;
– Colaboreaza, coopereaza si dezvolta parteneriate cu persoane fizice si juridice în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniu ;
– Ofera informatii si acorda consultanta în domeniu ;
– Organizeaza, participa, monitorizeaza si evalueaza actiunile în domeniu ;
– Colaboreaza cu directiile de specialitate din aparatul propriu si cu institutiile din subordinea autoritatii în vederea îndeplinirii atributiilor în domeniu ;
– Organizeaza baza de date si elaboreza analize, sinteze, rapoarte în domeniu ;
– Organizeaza activitati în centrele de agrement pentru tineret, structuri fara personalitate juridica în subordinea directiilor ;
– Initiaza si organizeaza cercuri artistice, cenacluri, cursuri, ateliere de creatie ;
– Utilizeaza centrele de agrement pentru tineret în scopul desfasurarii de activitati recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii si tineri ;
– Organizeaza tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educatia non- formala pentru copii si tineri ;
– Organizeaza, cu aprobarea MTS, Programe cu caracter social pentru copii si tineri, cu precadere pentru cei defavorizati ;
– Concepe, organizeaza si coordoneaza activitati specifice cu ocazia Zilei Tineretului ;
– Organizeaza activitati de perfectionare a personalului propriu ;
dezvolta centre pentru tineret proprii, cât si în colaborare cu structuri asociative pentru tineret ;
– Sprijina organizarea si dezvoltarea centrelor pentru tineret ;
– Intocmeste documentatia privind cazarea copiilor si tinerilor în centrele pentru agrement pentru tineret ;
– Intabuleaza bunurile aflate în proprietatea publica a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în judetul  Mehedinti ;
– Gestioneaza baza materiala, fara a avea drept de a încheia acte de înstrainare ;
– Intocmeste planul de management anual ;
propune  masuri de îmbunatatire a conditiilor de cazare în centrele de divertisment pentru tineret ;
In evidenta structurilor sportive fara personalitate juridica din judet, prin înscrierea acestora în Registrul Sportiv;
– Finanteaza, pe baza de contract, programele sportive ale asociatiilor judetene pe ramuri de sport si ale cluburilor sportive aflate în raza administrativ-teritoriala respectiva, în limita sumei prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli cu aceasta destinatie;
– Elaboreaza si duc la îndeplinire, în colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, planurile de construire si de îmbunatatire a bazelor si instalatiilor sportive, în vederea dezvoltarii sportului în general si a sportului de performanta în teritoriu; finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza lor administrativ-teritoriala;
– Colaboreaza cu inspectoratele scolare, unitatile de învatamânt si cu institutiile de învatamânt superior, pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar, precum si pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a instructorilor sportivi;
– Initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive organizate în raza lor teritoriala, precum si a dopajului în sport;
– Sprijina cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti;
– Îndruma si controleaza din punct de vedere tehnico-metodic si de specialitate structurile sportive din judet;
– Supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat în circuitul privat;
– Îndeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative specifice activitatii sportive si prin regulamentele aprobate de ministrul tineretului si sportului.